INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WWW.SKLTD.NET

 

Vážení zákazníci, vážení návštěvníci webových stránek a webu skltd.net,

společnost S&K ltd s.r.o., IČO: 04413024, se sídlem Pobřežní 18/16, Karlin, 186 00 Praha 8, (dále „Společnost“), jakožto provozovatel webu, je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Společností se, prosím, obraťte na:

e-mail: office.skltd@gmail.com

 

1. Proč tyto osobní údaje Společnost zpracovává?

 

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků webu zejména z těchto důvodů (účelů):

(i) vedení databáze zákazníků a jejich kontaktních údajů za účelem vyřízení objednávky zákazníka a plnění dalších povinností vyplývajících z provedené objednávky (např. informování o stavu objednávky, vyřízení reklamace apod.) a za účelem plnění zákonných povinností (např. vyřízení reklamace);

(ii) vytvoření a vedení zákaznického účtu;

(iii) vedení databáze zákazníků a historie jejich objednávek za účelem zaslání odměny za opakovaný nákup;

(iv) fakturace a vedení účetnictví;

(v) vedení pohledávek vůči zákazníkům a v případě potřeby jejich předávání inkasním společnostem;

(vi) přímý marketing – zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení svým zákazníkům v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Prosím vezměte na vědomí, že zasílání těchto obchodních sdělení můžete odmítnout. Pokud si nepřejte zasílat obchodní sdělení, prosím informujte nás na: office.skltd@gmail.com.

Společnost zpracovává osobních údaje ostatních návštěvníků webu zejména z těchto důvodů (účelů)

(i) zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, a to na základě souhlasu učiněného prostřednictvím zadání a potvrzení jejich e-mailu;

(ii) vyřízení dotazu sděleného v rámci kontaktního formuláře prostřednictvím webu.

 

2. Co Společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

 

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje zákazníků webu dle bodu 1 pokud:

(i) je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ní zákazníci webu uzavřeli (včetně samotného uzavření); v případě, že zákazník webu odmítá takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, vytvoření uživatelského účtu apod.) (viz článek 6/1 1b) GDPR);

(ii) Společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. fakturace a vedení účetnictví, reklamace) (viz článek 61/ c) GDPR;

(iii) je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků či zasílání obchodních sdělení svým zákazníkům) (viz článek 6/1 f) GDPR).

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje ostatních návštěvníků webu dle bodu 1:

(i) pokud ji k tomu udělili souhlas, který je udělen uvedením své e-mailové adresy pro zasílání newsletterů;

(ii) aby mohla vyřídit dotaz podaný prostřednictvím kontaktního formuláře, tj. z titulu plnění smlouvy dle článku 6/1 b) GDPR.

 

3. Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?

 

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků webu zejména v tomto rozsahu:

(i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu;

(ii) Popisné údaje: historii objednávek.

Společnost zpracovává osobní údaje ostatních návštěvníků webu zejména v tomto rozsahu:

(i) Adresní a identifikační údaje: e-mailovou adresu pro zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení;

(ii) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu v případě zadání dotazu v rámci kontaktního formuláře.

 

4. Cookies

 

V rámci webu Společnost zpracovává soubory cookies. Jedná se však pouze o technické cookies, které jsou potřebné pro správné zobrazení stránky. Jejich podrobný popis je k dispozici na: http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=skltd.net.

Zpracování technických soborů cookies za účelem správného zobrazení webu provádíme na základě oprávněného zájmu dle článku 6/1 f) GDPR. K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu zákazníků či návštěvníků webu.

 

5. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

 

Návštěvník webu zadáním své e-mailové adresy v rámci odkazu Přihlásit se k odběru novinek a jejím následným potvrzením prostřednictvím zadané e-mailové adresy souhlasí se zpracováním své e-mailové adresy za účelem zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení Společnosti. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou, přičemž může být ze strany návštěvníka webu kdykoliv odvolán. Obchodní sdělení jsou následně zasílána v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační Souhlas lze odvolat zasláním odvolání na e-mail: office.skltd@gmail.com.

 

6. Komu může Společnost zpřístupnit osobní údaje?

 

Zákazník/návštěvník webových stránek bere na vědomí, že Společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

(i) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po Společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

(ii) zpracovateli, se kterým prodávající spolupracuje. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů a větší množství zpracovatelů, Společnost informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů na základě zaslané žádosti.

(iii) smluvnímu dopravci, kterého si zákazník zvolil v rámci objednávky, který je příjemcem a samostatným správcem osobních údajů.

 

7. Jak dlouho bude Společnost uchovávat osobní údaje?

 

Společnost bude osobní údaje zákazníků/návštěvníků webu uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu trvání oprávněného zájmu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Společnosti. Konkrétní informace budou zákazníkovi/návštěvníkovi webu sděleny na jeho žádost. Osobní údaje pro účel zasílání newsletteru jsou uchovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu (ukončení zákaznického vztahu), případně do odvolání souhlasu, je-li odvolán dříve.

 

8. Jaká jsou práva zákazníka/návštěvníka webu?

 

(i) Zákazník/návštěvník webu je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

(ii) Zákazník/návštěvník webu je oprávněn požadovat po Společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu Společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník/návštěvník webu oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost Společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování v případech zpracování prováděných na základě oprávněného zájmu.